Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemene bepalingen 

 1. Met bijTeun.nl wordt bedoeld: BijTeun.nl, een initiatief en handelsnaam van Agrotoerisme Nederland B.V. ingeschreven onder nummer: 32138672 bij de Kamer van Koophandel te Almere.
 2. Met de opdrachtgever wordt bedoeld: de derde die deelneemt aan de website van bijTeun.nl en gegevens verstrekt aan bijTeun.nl voor plaatsing op de website.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten tussen bijTeun.nl en een opdrachtgever waarop bijTeun.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 4. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken door middel van een schriftelijke, door beiden getekende, vastlegging van de afwijkingen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van bijTeun.nl en zijn directie.
 6. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met bijTeun.nl, voor de uitvoering waarvan door bijTeun.nl derden dienen te worden betrokken.
 7. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 8. Indien één of meerdere bepalingen in de voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht en zijn bijTeun.nl en de opdrachtgever gebonden zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke bedoeling van partijen zo veel als mogelijk benadert.
 9. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 10. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 11. Indien bijTeun.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat bijTeun.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van bijTeun.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. BijTeun.nl kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een aanbieding op bijTeun.nl vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeldt.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is bijTeun.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij bijTeun.nl anders aangeeft.

 

Artikel 3. Contractsduur, uitvoering en wijziging van de overeenkomst, prijswijzigingen

 1. De overeenkomst tussen bijTeun.nl en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
 2. De informatie over opdrachtgever die op de website wordt opgenomen moet voldoen aan de richtlijnen van bijTeun.nl. De opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor het correct en up-to-date zijn van de informatie op de website. BijTeun.nl heeft het recht de informatie die opdrachtgever heeft aangeleverd te herschrijven, te vertalen en de tekst te standaardiseren volgens de huisstijl van bijTeun.nl.
 3. BijTeun.nl is niet verantwoordelijk voor het bijhouden van informatie van de opdrachtgever op de website. Claims met betrekking tot fouten hierin komen altijd voor rekening van de opdrachtgever.
 4. BijTeun.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan bijTeun.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan bijTeun.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan bijTeun.nl zijn verstrekt, heeft bijTeun.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. BijTeun.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat bijTeun.nl is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 6. De opdrachtgever dient bijTeun.nl tijdig te informeren over een overname van opdrachtgever door een derde. Overname van opdrachtgever ontslaat opdrachtgever en / of de overnemende derde niet van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is bijTeun.nl gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen bijTeun.nl bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van bijTeun.nl op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan bijTeun.nl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens bijTeun.nl gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van bijTeun.nl daardoor direct of indirect ontstaan. 
 11. Indien bijTeun.nl met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is bijTeun.nl niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij bijTeun.nl alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op bijTeun.nl rustende verplichting ingevolge de wet.

 

Artikel 4. Opschorting, ontbinding of tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

 1. BijTeun.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van bijTeun.nl kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is bijTeun.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van bijTeun.nl kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van bijTeun.nl op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien bijTeun.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien bijTeun.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is bijTeun.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is bijTeun.nl gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het bijTeun.nl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van bijTeun.nl op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de opdrachtgever een geplaatste order annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5. Overmacht

 1. BijTeun.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop bijTeun.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor bijTeun.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. BijTeun.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzover bijTeun.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is bijTeun.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door bijTeun.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door bijTeun.nl aangegeven. BijTeun.nl is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan bijTeun.nl verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 3. De betalingstermijn van 30 dagen is een fatale termijn, zodat opdrachtgever in geval van niet tijdige betaling, van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim is. Vanaf dat moment is zij wettelijke rente verschuldigd, is bijTeun.nl bevoegd incassomaatregelen te treffen en komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien bijTeun.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Indien bijTeun.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. BijTeun.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat bijTeun.nl is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien bijTeun.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van bijTeun.nl beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van bijTeun.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. BijTeun.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van bijTeun.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan bijTeun.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. BijTeun.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van bijTeun.nl of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 8. Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart bijTeun.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan bijTeun.nl toerekenbaar is. Indien bijTeun.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden bijTeun.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is bijTeun.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van bijTeun.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 9. Privacy

 1. BijTeun.nl draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door opdrachtgever wordt verschaft altijd vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd.
 2. Als opdrachtgever zich aanmeldt op bijTeun.nl legt bijTeun.nl gegevens vast om opdrachtgever op de hoogte te houden van siteverbeteringen, speciale aanbiedingen en acties.
 3. BijTeun.nl heeft het recht de NAW gegevens van opdrachtgever aan andere marktpartijen ter beschikking te stellen en zodoende buiten de webomgeving van bijTeun.nl te verspreiden, uitsluitend ten behoeve van opneming op diens website. De selectie van deze marktpartijen zal plaatsvinden met grote zorgvuldigheid.
 4. BijTeun.nl kan widgets gevuld met de informatie van opdrachtgevers ter beschikking stellen aan andere marktpartijen ten behoeve van opneming op diens website. De selectie van deze marktpartijen zal plaatsvinden met grote zorgvuldigheid.
 5. Zowel opdrachtgevers als bezoekers kunnen op bijTeun.nl widgets aanmaken ten behoeve van plaatsing op externe websites.
 6. Voor meer informatie kunt u onze privacyverklaring raadplegen.

 

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. BijTeun.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. BijTeun.nl heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 11. Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Almere.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met bijTeun.nl.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij bijTeun.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 4. De rechter in Almere is exclusief bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft bijTeun.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Almere, 14 juni 2010