GebruiksvoorwaardenArtikel 1. Definities

 1. Met bijTeun.nl wordt bedoeld: BijTeun.nl, een initiatief en handelsnaam van Agrotoerisme Nederland B.V., ingeschreven onder nummer: 32138672 bij de Kamer van Koophandel te Almere.
 2. Met bezoeker wordt bedoeld: Eenieder die de website van bijTeun.nl bezoekt of van de informatie van bijTeun.nl gebruik maakt.
 3. Met aanbieder wordt bedoeld: Eenieder die met een recreatieaanbod op bijTeun.nl adverteert.
 4. Met informatie wordt bedoeld: Gegevens, aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, bestanden of andere content die zich op de website van bijTeun.nl bevindt.
 5. Met de website van bijTeun.nl wordt bedoeld: Alle pagina’s en widget’s van bijTeun.nl.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op het bezoek van de website van bijTeun.nl en het gebruik van de informatie zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Als bezoeker aanvaardt u de toepassing van deze voorwaarden.
 2. BijTeun.nl heeft het recht de gebruiksvoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen.

 

Artikel 3. Gebruik van deze website

 1. BijTeun.nl is een website waarop aanbieders in plattelandsrecreatie zich presenteren. Deze website helpt u als bezoeker om verblijfsaccommodatie en dagrecreatie te vinden op het Nederlandse en Belgische platteland. Op deze website vindt u geen informatie over de beschikbaarheid van het recreatieaanbod en kunt u geen rechtstreekse boekingen maken.
 2. Wel kunt u via bijTeun.nl een reserveringsaanvraag doen. Als u een reserveringsaanvraag doet via bijTeun.nl, dan wordt de aanvraag rechtstreeks per e-mail verzonden naar de betreffende plattelandsaanbieder. BijTeun.nl is zodoende niet betrokken bij de totstandkoming van de boekingen bij de plattelandsaanbieder. Op de boekingen zijn de voorwaarden van de betreffende plattelandsaanbieder van toepassing.


Artikel 4. Eigendoms- en gebruiksrechten

 1. Het auteursrecht van alle informatie, teksten, materialen en alle technische processen die u terugvindt op deze website berust bij bijTeun.nl. De toegang tot deze website betekent niet dat de hier aangeboden informatie vrijelijk mag hergebruikt / gedupliceerd of mag worden verspreid.
 2. Bij duplicatie van door bijTeun.nl samengestelde pagina's / HTML code / META tags, geheel of gedeeltelijk, zal onmiddellijk juridische actie worden ondernomen.
 3. De intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten die rusten op de op deze website aanwezige materialen behoren toe aan bijTeun.nl of zijn aan haar in licentie verstrekt door derden.


Artikel 5. Privacy

 1. Tijdens het bezoek van bijTeun.nl wordt persoonlijke informatie van de bezoeker verzameld en verwerkt door bijTeun.nl. Informatie over de verzameling en de verwerking van deze persoonlijke informatie is te vinden in de privacyverklaring van bijTeun.nl. U dient kennis te nemen van deze privacyverklaring.


Artikel 6. Kosten

 1. Het gebruik van de diensten van bijTeun.nl is voor bezoekers geheel gratis.


Artikel 7. Disclaimer

 1. BijTeun.nl heeft de inhoud van de website met grote zorg samengesteld. De informatie op de website kan echter onjuistheden, onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. BijTeun.nl is niet verantwoordelijk en / of aansprakelijk voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie.
 2. De op de website van bijTeun.nl geplaatste informatie over de adverterende aanbieders geeft uitsluitend de persoonlijk samengestelde gegevens weer van de betreffende aanbieders en reviews van website bezoekers. BijTeun.nl staat niet in voor de juistheid van, en is niet aansprakelijk voor onjuistheden met betrekking tot foto's, beschrijvingen, vermelding van faciliteiten en andere beschrijvingen die op de website getoond worden, welke informatie aangeleverd wordt door de aanbieders zelf, welke om die reden ook verantwoordelijk zijn voor de correctheid van deze informatie.
 3. BijTeun.nl is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van: het gebruik of de inhoud van de website van bijTeun.nl of de informatie; het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op de website van bijTeun.nl een link is opgenomen of enige site waarop een link is opgenomen naar de website van bijTeun.nl of een widget is geplaatst; inbreuk door (het gebruik van) de website van bijTeun.nl of de informatie op rechten van derden.
 4. De bezoeker is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonie, computer hardware en andere apparatuur benodigd om de website van bijTeun.nl te bezoeken en gebruiken. BijTeun.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de bezoeker veroorzaakt door het gebruik of bezoek van de website van bijTeun.nl.
 5. Indien via de website van bijTeun.nl overeenkomsten tussen de bezoeker en derden tot stand komen is bijteun.nl op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en bijTeun.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.
 6. Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


Artikel 8. Slotbepalingen

 1. De gebruiksvoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en bijTeun.nl wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Almere, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 2. De bezoeker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land waarvandaan de bezoeker de website van bijTeun.nl bezoekt.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in de gebruikersvoorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht en zijn bijTeun.nl en de bezoeker gebonden zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke aard en strekking van de gebruiksvoorwaarden zo veel als mogelijk benadert.

 

Almere, 14 juni 2010